امروزدوشنبه, 07 خرداد 1397-- Monday May 28 2018

ساعت 09:33:17

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

نقش مردم و روحانيت معظم خميني شهر در مبارزه با فتنه بابيت و بهائيت

چهارشنبه, 08 آبان 1392 ساعت 09:00 کدخبر :6212
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : رسول صرامي(سروش)
مبارزات مردم خمینی شهر

 

نقش مردم و روحانيت معظم خميني شهر در مبارزه با فتنه بابيت و بهائيت

 

اصول بابيت از نظر ديدني معجوني است از عقايد تشيع و عرفان ايراني و آراي حكماي اسلامي و يوناني كه در آثار اسماعيليه و سپس نقطويان ملاحظه شد. ميراث فكري نقطويان كه منكر رستاخيز و بهشت و دوزخ بودند به شيخ احمد احسايي رسيد كه مؤسس فرقه و او خود را واسطه امام مي پنداشت. پس از مرگ شيخ، سيد كاظم رشتي كه او نيز خود را واسطه امام زمان مي-دانست جانشين او شد. يكسال پس از درگذشت او در سال 1259 ه. ق بين دو تن از شاگردانش سيد علي محمد شيرازي و حاج محمد كريم خان بر سر جانشيني اختلاف بروز كرد. پيروان سيدعلي محمد را بابيه و پيروان ميرزا حسين علي نوري (بهاءالله) را بهايي گويند. ميرزا حسين علي در عراق خود را مهدي موعود باب اعلام كرد. هر چند بين هوادرادان حسين علي(بهائيه) و برادرش صبح ازل (ازليه) نيز جنگ و كشمكش هايي درگرفت. فتنه باب شورش هاي داخلي فراواني را در زنجان و يزد و تبريز و تهران و نيريز به دنبال داشت بابيان توطئه كشتن اميركبير رادر سر مي پروراندند ولي اميركبير با هوشياري عجيبي از طريق تشكيلات "منهيان امير" پرده از كار آن ها برداشت و باب در تبريز اعدام شد.

مبارزه بابابیان درسده

در سال 1307 ه.ق دوازده تن از بابيان با چوب و چماق بوسيله اهالي سده در رنان به قتل رسيدند مجد الاسلام تعداد كشته شدگان را هشت نفر و جابري انصاري هفت تن مي دانند. مرحوم آيت اله مير سيد علي امامي(ره) در شهر قتل بهايي ها را فرمان داد. وقتي خبر اين حادثه به گوش ناصر الدين شاه رسيد فرمان تخريب سده را داد كه با وساطت مرحوم آقا نجفي، مرحوم مير سيدعلي امامي بخشيده شد. چون آقا نجفي به ناصرالدين شاه گفت: بابي ها قصد كشتن تو را داشتند. شهر اصفهان به دنبال دعوت منوچهر خان حاكم اصفهان از باب و پذيرايي از وي به سال 1266 ه.ق به مركز فعاليت بابي ها تبديل شده بود.


زيان كسان از پي سود خويش       بجويند و دين اندر آرند پيش


تشكيل دولت اسرائيل از نظر بهائيت و بنا بر تصريح شوقي افندي(1340 ه.ق) يك وعده الهي بود كه ميرزا حسينعلي و عباس افندي اين دولت را به يهوديان بشارت داده بودند. از نظر بهائيان حكومت بهايي مطابق وعده ولي امرا...بهائيان بايد روزي در ايران تشكيل شود. بهائيت با تأكيد بر عدم مداخله بهائيان در امور سياسي و عدم مراجعه آنان به دادگاه ها، وزارت كار و قوه قضائيه در وقايع مربوط به تخريب حظيره القدس به دستور آيت الله بروجردي (وفات 1340 ه.ق) به شيوه اي جديدي براي رسيدن به حكومت در ايران متوسل شدند. عباس افندي(وفات 1340 ه.ق) جانشين بهاء الله معتقد بود كه بهائيان بايد نه با اهل سياست و نه با آزادي خواهان دمساز شوند. همين مسأله بي تفاوتي بهائيت نسبت به استقلال و تماميت ارضي كشور را نشان مي دهد به طوري كه محفل ملي بهائيان در سال 1324 در نشريات داخلي خود، علاقنمند جداسازي آذربايجان و كردستان از ايران بودند. هر چند مدت ها قبل در جريان وقايع مشروطيت ايران، بهائيان از محمدعلي شاه مستبد دفاع مي كردند.
نامه عباس افندي به بهائيان ايران مبني بر مخالفت با مشروطه طلبان ايران به تاريخ 16 اكتبر 1918 سندي ديگر از خيانت آنان به جنبش آزادي خواهي ايرانيان است.
بهائيت "بيان" كتاب خود را ناسخ قرآن كريم مي دانستند در كتاب اقدس كه كتاب ديني بهائيان است آمده: "شما اي علماء اين كتاب را نبايد با قواعد زبان عربي بسنجيد بلكه قواعد زبان را بايد با آن قياس كنيد!" مرحوم ميرزا محمد تقي لسان الملك در خصوص آداب بهائيان مي نويسد: نكاح يك زن با نه مرد استحباب دارد! اصحاب ميرزا علي محمد باب از زن و فرزند خويش و پيوند آواره بودند. چنين وضعي را مي توان در قره العين مشاهده نمود. نعيم شاه سدهي بهايي و مبلغ مشهور دوره عباس افندي، متوفي 1334ه.ق مقام عباس افندي را در قصيده صيفيه به خدايي! دراشعار خود مي رساند.
شوقي افندي گام نخست براي رسيدن به سلطنت بهاءالله در ايران را تشكيل سازمان و شبكه بهائيت در ايران مي دانست بهائيان همواره نقشه تسخير حكومت در ايران را كشيده و به عقيده آنان هيچ حكومتي به غير از حكومت بهاء اله نمي تواند در ايران از نظم و ثبات برخوردار باشد.

فهرست منابع
1- تاريخ اجتماعي ايران                                                           دكتر عزت الله نوذري
2- بهائيان                                                                             سيد محمدباقر نجفي
3- سده در گذر زمان                                                                رسول صرامي
4- تاريخ انحطاط مجلس                                                            احمد مجد الاسلام كرماني
5- دايره المعارف دانش بشر
6- فرهنگ فارسي عميد
7- مجله اخبار امري ارگان رسمي بهائيان سال 1324 (علاقه بهائيت به جداسازي آذربايجان و كردستان)
8- اميركبير                                                                             پناهي سمناني

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید