امروزجمعه, 04 خرداد 1397-- Friday May 25 2018

ساعت 07:58:45

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

تولد آسيب‌ها در دامن ‌200 هزار بي‌هويت

بيگانه‌ها در نصف‌جهان

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 08:16 کدخبر :9692
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

200 هزار تبعه افغان در اصفهان آسيب€Œهايي ازجمله تولد نوزادان بي€Œهويت و برخي چالش€Œهاي اجتماعي را ايجاد کرده€Œاند و مسئولان معتقدند خلأ قانوني توان مقابله با اين پديد را گرفته است. حدود 40 سال پيش بود که تغيير حکومت و دخالت€Œهاي خارجي در افغانستان و ايجاد شرايط زندگي سخت در اين کشور و از سويي رونق اقتصادي در ايران و ايجاد بازار کار مناسب، مردمان افغانستان را براي تأمين امکانات و زندگي در فضايي آرام به سمت ايران کشاند.

 

کشاورزي و دامپروري نخستين شغل افغان€Œها پس از مهاجرت به ايران بود چراکه بسياري از روستاييان به دليل رونق اقتصادي همزمان با گران شدن نفت و توسعه صنايع، زمين€Œهاي کشاورزي خود را رها کرده و براي فعاليت در صنايع راهي شهرها شده بود. در اين ميان استان اصفهان به لحاظ زمين€Œهاي کشاورزي و صنعت و همچنين با توجه به راه€Œاندازي کارخانه ذوب€Œآهن، سنگ€Œبري€Œها و کارخانه€Œهاي ريسندگي و بافندگي شرايط مطلوبي براي جذب نيروي کار داشت و اين شرايط زمينه را براي مهاجرت اکثريت افغان€Œها به اين استان فراهم ساخت.

امروز که بيش از چهار دهه از حضورشان در ايران مي€Œگذرد از کنار هر ساختمان نيمه€Œتمام و کارگاهي که عبور مي€Œکنيم لهجه غريبشان به گوش مي€Œرسد.

 

450 هزار تبعه افغان در استان اصفهان وجود دارد

در اين ميان اصفهان پس از تهران و خراسان رضوي سومين استان ميزبان افغان€Œها است که بر اساس آمار ارائه€Œ شده از سوي استاندار اصفهان بيش از 450 هزار تبعه افغان در اين استان وجود دارد که از اين تعداد 250 هزار اتباع بيگانه مجاز و 200 هزار اتباع بيگانه غيرمجاز هستند. رسول زرگرپور در گفت€Œوگويي با مهر به خارج کردن روزانه 500 نفر تبعه افغاني غيرمجاز از استان اصفهان اشاره مي€Œکند و مي€Œگويد: اين افراد پس از جمع€Œآوري توسط نيروي انتظامي به مرزهاي کشور براي خروج فرستاده مي€Œشوند. وي در ادامه به شناور بودن تردد€Œهاي غيرمجاز در مرز ايران و افغانستان اشاره مي€Œکند و مي€Œافزايد: متأسفانه ورودي مرز ايران و افغانستان به€Œصورت کامل پوشش داده نمي€Œشود و ازاين€Œرو آمار اين اتباع بيگانه در کشور به€Œصورت شناور است. اما مهدي سليماني، مديرکل اتباع و امور خارجه استانداري اصفهان در گفت€Œوگو با مهر آماري متناقض با آمار ارائه€Œشده از سوي استاندار اصفهان در خصوص تعداد تبعه افغان در استان اصفهان اشاره مي€Œکند و مي€Œگويد: مجموع تبعه€Œهاي افغان€Œها و عراقي در استان اصفهان 270 هزار نفر است که بيش از 170 هزار نفر از اين تبعه€Œها داراي مجوز اقامت و مابقي بدون مجوز در استان زندگي مي€Œکنند. وي که معتقد است ساماندهي اتباع بيگانه در استان€Œها با تبعيت از تصميمات ملي انجام مي€Œشود، اضافه مي€Œکند: افرادي که به€Œصورت مجاز وارد کشور شده€Œ€Œاند و داراي کارت اقامت€Œ هستند به€Œصورت ساليانه نسبت به تمديد کارت اقامت خود اقدام مي€Œکنند. سليماني، نيروي انتظامي را مجري برخورد و جمع€Œآوري اتباع بيگانه غيرمجاز مي€Œداند و دراين€Œباره اضافه مي€Œکند: جمع€Œآوري افغان€Œها غيرمجاز وظيفه ذاتي نيروي انتظامي است و تاکنون در اين راستا اقداماتي با توجه به امکانات موجود انجام€Œشده است. وي که معتقد است در سال جاري جمع€Œآوري و برخورد با اتباع خارجي غيرمجاز در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزايش€Œيافته است، ادامه مي€Œدهد: تمام افراد شناسايي و دستگيرشده در اردوگاه وزارت کشور در استان جمع€Œآوري€Œشده و براي بازگشت به کشورشان به مرز فرستاده مي€Œشوند. مديرکل اتباع و امور خارجه استانداري اصفهان همچنين به بازگشت تنها 10 درصد از اتباع خارجه غيرمجاز جمع€Œآوري€Œشده به استان پس از اعزام به مرزها اشاره و اضافه مي€Œکند: به اعتقاد برخي از افراد تعداد تبعه€Œهاي غيرمجاز علي€Œرغم برخورد و جمع€Œآوري€Œها همچنان روبه افزايش است و بايد گفت بيش از 90 درصد اين تبعه€Œها جديد هستند.

 

وي که معتقد است بيشتر اتباع افغاني داراي مجوز در حاشيه€Œهاي شهر اصفهان و در محلاتي ازجمله انوشيروان، آتشگاه، زينبيه، خميني€Œشهر و ... سکونت دارند، مي€Œافزايد: افغان€Œها غيرمجاز نيز بيشتر در شهرهاي حاشيه€Œاي استان و به€Œدوراز مرکز سکونت دارند. سليماني در ادامه از وضعيت نامناسب ازدواج اتباع بيگانه با زنان و مردان ايراني خبر مي€Œدهد و اضافه مي€Œکند: ازدواج اتباع ايراني و خارجي نيازمند ضوابط قانوني است که متأسفانه به دليل بي€Œاطلاعي برخي افراد جامعه از اين ضوابط، امروز مشکلاتي را در خصوص تولد نوزادان بي€Œهويت ايجاد کرده است. وي همچنين به خلأ قانوني موجود براي صدور کارت شناسايي براي نوزادان حاصل از ازدواج اتباع بيگانه غيرمجاز با والدين ايراني اشاره و ابراز مي€Œکند: در اين زمينه در استان اصفهان مشکلات عمده€Œاي راداريم و شرايط در حال تبديل€Œشدن به بحران پيش مي€Œرود که در اين راستا ورود نيروهاي امنيتي و نظارتي بايد جدي€Œتر صورت گيرد. مديرکل اتباع و امور خارجه استانداري اصفهان همچنين با اشاره به تشکيل کارگروه اتباع بيگانه و کارگروه امنيتي اتباع بيگانه هرماه در استانداري اصفهان اضافه مي€Œکند: در اين زمينه دستگاه€Œهاي مسئول همکاري خوبي را داشته€Œاند و اقدامات خوبي طي دو سال گذشته صورت گرفته است.

 

اما کوروش محمدي، رئيس انجمن آسيب€Œشناسي اجتماعي ايران در گفت€Œوگو با مهر مهاجرت را يکي از اصلي€Œترين پديده€Œهايي خواند که مي€Œتواند در جامعه عامل تغييرات اساسي شود. وي که معتقد است ساماندهي€Œهاي اوليه ورود اتباع بيگانه و مهاجران به هر کشوري از اصولي€Œترين رفتار دولتمردان در اين زمينه است، مي€Œگويد: اين در حالي است که در ايران و باگذشت بيش از چهار دهه از زمان ورود افغان€Œها به اين کشور هنوز اقدام اساسي براي ساماندهي اين تبعه€Œها انجام€Œنشده است. رئيس انجمن آسيب€Œشناسي اجتماعي ايران که معتقد است امروزه مهاجرپذيري چهره€Œاي سياسي و دموکراتيک به خود گرفته است، اضافه مي€Œکند: امروزه بسياري از کشورها با بهره€Œگيري سياسي از پذيرش مهاجران به€Œگونه€Œاي خود را حامي حقوق بشر مي€Œدانند و اين در حالي است که يکي از اصلي€Œترين عوامل آوارگي€Œهاي اين افراد خود اين کشورها هستند. اما محمدي هدف ايران نسبت به پذيرش اتباع بيگانه را تنها در بعد انسانيت مي€Œداند و ادامه مي€Œدهد: البته ورود بيش€Œازحد و درعين€Œحال ساماندهي نشده اين افراد به کشور و به€Œويژه استان اصفهان مخاطراتي را به همراه داشته است که همچنان اثرات آن باقي است و روزبه€Œروز بيشتر مي€Œشود. وي کارفرمايان را بهره€Œبرداران اصلي افغان€Œها غيرمجاز در اصفهان مي€Œداند و اضافه مي€Œکند: کارفرمايان از مهاجران غيرمجاز افغان به€Œعنوان ابزار ارزان€Œقيمت براي کارهايشان استفاده مي€Œکنند چراکه با کمترين حقوق و مزايا بيشترين بازدهي را دارند.

 

رئيس انجمن آسيب€Œشناسي اجتماعي ايران مي€Œافزايد: کارگران افغان، در طول بيش از دو دهه، عرضه نيروي کار ايران را افزايش دادند و بر اين اساس طي اين دوره افزايش دستمزد کارگران غيرماهر به€Œويژه در بخش ساختمان که کارگران افغان در آن سهم بالايي دارند بسيار کند بوده است. وي همچنين به آسيب€Œهاي وارده از سوي اين تبعه€Œهاي غيرمجاز به بدنه جامعه سخن به ميان مي€Œآورد و ادامه مي€Œدهد: برخي تخلفات و ناهنجاري صورت گرفته از سوي برخي از تبعه€Œهاي افغاني در کشور ديد عموم جامعه را نسبت به اين افراد در جامعه منفي ساخته و اين امر باعث شده است که در ذهن بسياري از مردم جامعه کلمه افغاني مترادف با آسيب و ناهنجاري تعبيه شود. وي اضافه مي€Œکند: در اين راستا نبايد از اين امر غافل باشيم که بسياري از تبعه€Œهاي افغاني در ايران از جايگاه اجتماعي، فرهنگي و ديني بالايي برخوردار هستند. محمدي افزايش تعداد مهاجران افغاني در کشور را به€Œگونه€Œاي سلب خدمات از مردم کشور ايران مي€Œداند و مي€Œگويد: ازاين€Œرو مسئولان بايد نسبت به ساماندهي تبعه€Œهاي خارجي و به€Œويژه افغان€Œها توجه بيشتري نسبت به گذشته داشته باشند. وي تبعه€Œهاي غيرمجاز افغان در ايران را به بي€Œهويت€Œهايي تشبيه کرد که در ايران مي€Œتوانند به هر جرمي دامن بزنند بدون اينکه نام و نشاني از آن€Œها در دست باشد. رئيس انجمن آسيب€Œشناسي اجتماعي ايران اضافه مي€Œکند: مردم ايران نمي€Œتوانند بدون گذرنامه وارد هيچ کشوري شوند و ازاين€Œرو در صورت انجام چنين کاري به شش سال زندان محکوم مي€Œشوند و اين در حالي است که در کشور ايران بسياري از تبعه€Œهاي غيرمجاز شاغل هستند، ازدواج مي€Œکنند و صاحب فرزند مي€Œشوند و براي نمونه مجازات قاچاقچيان افغان در ايران واکنش مسئولان افغانستان و مردم اين کشور را در مقابل ايران به همراه داشت. وي ساماندهي تبعه€Œ€Œهاي افغان غيرمجاز و حتي مجاز در کشور ايران و به€Œويژه شهر اصفهان را لازمه حفظ امنيت سياسي و اجتماعي موجود در کشور مي€Œداند و ادامه مي€Œدهد: بايد توجه داشت که هر تبعه غيرمجاز مي€Œتواند انواع جرائم را درحالي€Œکه هيچ نام نشاني از وي در دست نيست انجام دهد و اين امر مي€Œتواند براي کشور بسيار خطرناک باشد. ساماندهي افغانها در بسياري از استانهاي مهاجرپذير مطالب€Œهاي است که سالها از سوي مردم به مسئولان منتقل شده است اما بي€Œتوجهي در اجراي اين طرح موجب بروز مشکلات اجتماعي، اقتصادي و امنيتي مي شود.

مطالب مرتبط:

نظرات  

 
#1 0 آنا 04 آذر 1394 ساعت 08:59
واقعا تاسف برانگیزه که دولت عزم جدی در این زمینه نداره. روز به روز بر تعداد آن ها افزوده میشه. آن ها از مزایای دولتی از جمله یارانه سوخت و حمل و نقل و ... استفاده می کنند و عوارض هم نمی دهند. در شهر ما در خانه های متروک و قدیمی ساکن شدند که علاوه بر کند شدن احیای بافت فرسوده، ناامنی را هم افزایش داده. پارسال نیروی انتظامی شهرستان چند تبعه افغان را که پخش کننده مواد مخدر بودند گرفت. گرچه همه افغان ها بد نیستند اما بازار کار کشور و حتی مراکز دانشگاهی را هم اشغال کرده اند.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید