امروزسه شنبه, 01 خرداد 1397-- Tuesday May 22 2018

ساعت 12:49:37

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

بي‌صدا فرياد كن

شنبه, 11 آبان 1392 ساعت 11:54 کدخبر :6256
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : احسان شاهين
ناشنوایان

روي صندلي اتوبوس مسير اصفهان- خميني€Œشهر نشسته بودم و در افكار خودم غرق بودم كه احساس سنگيني دستي روي شانه€Œام من را به خود آورد.پسري 20ساله كاغذي به من داد كه روي آن نوشته شده بود: «سالن اجتماعات فرمانداري خميني€Œشهر، جشنواره». خيلي زود فهميدم كه اين جوان ناشنوا است و آدرس فرمانداري را مي€Œخواهد. حس ژورناليستي€Œام گُل كرد و تصميم گرفتم سر و گوشي آب بدهم تا بفهمم موضوع از چه قرار است. «مقدم مدعوين، ناشنوايان و خانواده€Œهاي محترم آنها را گرامي مي€Œداريم. كانون ناشنوايان خميني€Œشهر»
اين متن پارچه€Œنوشته€Œاي است كه دم در فرمانداري نصب شده بود. موضوع داشت جالب مي€Œشد. خواستم وارد شوم كه فردي كه برچسب انتظامات بر سينه داشت، با زبان اشاره از من پرسيد: «كجا؟» يا شايد «شما؟» نمي€Œدانم چون من زبان اشاره بلد نبودم. با خود گفتم: جلّ€Œ€Œالخالق! مگر يك فرد ناشنوا هم مي€Œتواند در پست انتظامات باشد؟
خلاصه به هر زحمتي بود وارد سالن شدم. دهانم از تعجب باز ماند. اين همه جمعيت از كجا آمده بودند؟ فضا، فضاي عجيبي بود! يك نفر داشت بيانيه€Œاي براي امور صنفي و حقوق ناشنوايان قرائت مي€Œكرد و خانمي كه به زبان اشاره مسلط بود اين بيانيه را جمله به جمله بازخواني مي€Œكرد.
پس از آن هم اجراي نمايش بود. پسري ناشنوا علي€Œرغم ميل خانواده€Œاش مي€Œخواست با دختري ناشنوا ازدواج كند. سرانجام هم به خواسته خود رسيد. گروه سرود هم برنامه اجرا كرد. تماشاگران با لذتي عميق سرگرم تماشاي برنامه€Œها بودند. جالب اين€Œكه برخي از جوان€Œترها كه آخر سالن نشسته بودند، با همان زبان اشاره پارازيت مي€Œانداختند و مي€Œخنديدند. پس از اتمام هر قسمت هم جمعيت با تشويقي كَركننده ابراز احساسات مي€Œكرد. در سمت راست سالن كه آقايان صندلي€Œها را اشغال كرده بودند، مردي خوش€Œتيپ كه احتمالاً به طور جدي حامي حقوق آقايان بود، در رقابت با خانم€Œها از حضار ذكور مي€Œخواست محكم€Œتر دست بزنند. من كه گيج شده بودم. گرمي و صميميتي كه در اين جلسه مي€Œديدم نشان از «حس مشترك»ي بود كه بين حاضران وجود داشت. اين حس از يك «مشكل مشترك» نشأت مي€Œگرفت.
مشكل ناشنوايي
مشكلي كه با نگاه زيباي اعضاي كانون ناشنوايان تبديل به يك فرصت مي€Œشد؛ فرصتي براي شنيدن دنيا از نوعي ديگر. اين فرصت خوب با همت اداره بهزيستي شهرستان و كانون ناشنوايان و با «حضور» آقاي دكتر سرائيان و آقاي صالحي از اعضاي شوراي اسلامي خميني€Œشهر، آقاي ترابي رئيس اداره بهزيستي خميني€Œشهر، آقاي شريفي مسؤول دفتر فرمانداري خميني€Œشهر، آقاي سهيلي عضو هيأت مديره كانون ناشنوايان استان اصفهان، خانم جلال€Œزاده دبير كانون ناشنوايان استان و ناشنوايان و خانواده€Œهاي آنها فراهم شد.
گفتگو
در گفتگويي كه با آقاي ترابي، خانم جلال€Œزاده و آقاي نوري رئيس كانون ناشنوايان شهرستان و برخي اعضاي كانون انجام دادم، به نكاتي اشاره شد كه در زير مي€Œخوانيد:
كانون ناشنوايان خميني€Œشهر چند سال است كه به€Œعنوان زيرمجموعه كانون ناشنوايان استان اصفهان و با مجوز رسمي از وزارت كشور و استانداري، جهت پيگيري امور صنفي و مسائل اجتماعي و آموزش مهارت€Œهاي زندگي به ناشنوايان به€Œصورت خودجوش و با حمايت سازمان بهزيستي تشكيل شده است. حدود 200نفر از 720نفر ناشنواي خميني€Œشهر به عضويت كانون درآمده€Œاند كه با شركت در جلسات پي در پي هفتگي علاوه بر مهارت€Œهاي ارتباطي و زندگي، با مسائل مختلف شرعي و مذهبي و همچنين آسيب€Œهايي كه در كمين آنها است، و روش خنثي€Œسازي اين آسيبب€Œها آشنا مي€Œشوند.
همچنين فعاليت€Œهاي آموزشي كانون شامل آماده€Œسازي كنكوري€Œهاي ناشنوا جهت شركت در اين آزمون مهم نيز مي€Œشود. حاصل آمار قبولي كنكور سه سال قبل سه نفر، دو سال گذشته 17نفر و سال گذشته 22نفر بوده است.
علاوه بر همه اين€Œها «حضور» ناشنوايان در فضاي كانون باعث مي€Œشود كه اعضا از حمايت روحي و عاطفي خوبي بهره€Œمند شوند. ارتباطات عاطفي كه اعضا مي€Œتوانند با افرادي با مشكلي مشابه خودشان داشته باشند، بعضاً از ارتباطات خانوادگي هم مي€Œتواند قوي€Œتر باشد. زيرا براي افراد خانواده فرد ناشنوا سخت است كه بخواهند كه تمام حواس خود را معطوف به برقراري ارتباط با وي كنند. محيط كانون حتي مي€Œتواند بستر مناسبي براي تشكيل زندگي مشترك بين زوج€Œهاي ناشنوا باشد. خوشبختانه با تأسيس كانون شهرستان مشكلات ناشنوايان و خانواده€Œهاي آنها براي حضور در اصفهان مرتفع شد. منتهي مشكلات عديده€Œاي بر سر راه كانون ناشنوايان خميني€Œشهر وجود دارد. به€Œعنوان مثال چون كانون اعتبارات دولتي ندارد با كمبود شديد بودجه مواجه است. ادامه استقرار كانون در حسينيه محله كوشكباج هنوز قطعي نيست. مكان مستقلي براي استقرار كانون و همچنين برگزاري جلسات هفتگي و عمومي وجود ندارد و براي شروع ساخت قطعه زمين متعلق به كانون واقع در خيابان 17شهريور هيچ وجهي وجود ندارد كه البته آقاي فرماندار اين قول را به بهزيستي داده كه درصورتي كه 50% ساختمان مربوط به كانون انجام گيرد، باقي€Œمانده از اعتبارات دولتي تأمين خواهد شد.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید