امروزپنجشنبه, 01 آبان 1399-- Thursday Oct 22 2020

ساعت 12:19:10

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

لزوم تهیه اطلس جغرافیایی شهرستان

لزوم تهیه اطلس جغرافیایی شهرستان

دوشنبه, 08 مرداد 1397 ساعت 08:14 کدخبر :12040
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : شکیبا حاصلی

جلسه هماهنگی تدوین اطلس منسجم جغرافیایی شهرستان با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه ، فرماندار، شهرداران و روسای شورای شهر و مسئولین دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار فرصت، تهیه وتنظیم اطلس جغرافیایی شهرستان خمینی شهردرجلسه ایباحضورشهردار،فرماندار،اعضاورئیس شورای شهرومهندس لعلی معاون سازمان برنامه وبودجه ومدیرکل آمارواطلاعات استان اصفهان موردبحث وبررسی قرارگرفت.
براساس این گزارش،درابتدای این جلسه مهندس لعلی ضمن اشاره به آماره ای معیشتی،مبناوداده های مکانی،گفت : حجم زیادیازداده درهردستگاه اجرایی تولیدمیشودکه متاسفانه هنوزنتوانسته ایم به نحواحسنت ازاین داده هادربحث برنامه ریزی استفاده کنیم ودلیل این امرنگاه صرفاداده ای بوده است.
وی همچنین افزود:تنهازمانی میتوان ازاینداده هادرسیستم برنامه ریزی استفاده کردکه به نقشه متصل شده ونگاه فضایی به آنهاداشته باشیم.لعل یدرادامه تصریح کرد: داده های جمع آوری شده ازهردستگاه بایددارای چندشاخصه باشد؛ازجمله اینکه داده حتمابایدبه کدپستی متصل شود . وی همچنین افزود : سیستم جیآیاسواستفاده دستگاه های اجرایی ازاین سیستم سبب هماهنگی دربین دستگاهها،کاهش وقت وهزینه وتسریع خدمت رسانی به شهروندان میشود.
وی بااشاره به تراکم زیاددرشهرستان اظهارداشت : هدف اولیهماتهیهیک اطلس آماریبرایچهارشهروبخشهای مختلف شهرستان باتکیهبرداده های سرشماری است. لعلی بابیان اینکه داده هابسیارمتنوعاستوهردستگاه باتوجه به نوع داده اش میتواندازاین اطلس هااستفاده کند،افزود:اطلس های آماری جانماییدرست هرمکان رابسته به نوع جمعیتنشان میده ندمانندمکان مناسب برای ایجادیک فرهنگسراباتوجه بهتراکم جمعیت آن ناحیه.
وی خطاب به فرماندار گفت: ما اطلس های اصفهان را در آمار گیری های قبلی درآورده ایم اما بیاید برای اولین بار شهرستان ها را ترغیب کنیم که از این اطلاعات در نظام برنامه ریزی شهرستانیشان استفاده کنند و در اختیار دستگاه های اجرایی بگذارند. خمینی شهر تعداد شهرها و روستاهایش محدود است و به نظر من این پایلت را برای شهرستان ببنیم. با اطلاعاتی که در دست داریم اطلسی را برای این 4 شهر ببنیم و بعد نگاه شهری و روستایی به آن داشته باشیم. این در استان اصفهان نمونه خواهد بود.
وی در مورد هدف از تهیه این اطلس گفت: ما می توانیم هر داده ای که از اشخاص ثبت می شود را مثل کد ملی و کد پستی به مجوز ها لینک کنیم، که این مجوزها می توانند روی نقشه بروند.
درادامهفرماندارضمناشارهبهگستردگیپروژهخروجیکارودستآوردآنرامهمدانست. ما یک سفره ای را می خواهیم پهن کنیم و دستگاه ها هر چقدر تلاش کنند می توانند ازآن بهره مند شوند. زیرساخت ها و پتانسیل دستگاه ها را باید بسنجیم و کمبود های فرهنگی شهرستان را شناسایی و ازاین مجموعه فعالیت ها بسته فرهنگی ارائه دهیم. برای مثال شرکت آلفا که بخواهد انشعاب آب بدهد اگر در نقشه های شهری و روستایی اطلاعات کافی داشته باشد بهتر می تواند این موضوع را مدیریت کند. در تک تک دستگاه ها این موضوع نمود دارد.
برای مثال در بحث سرانه ورزشی و فضای سبز تحلیل زده شده و جمعیت و دیگر موارد را در محله جوی آباد جمع آوری کرده ایم، این گونه بهتر می توانیم تخصیص بودجه بدهیم. در بقیه محله ها نیز این کار را انجام خواهیم داد.
ویهمچنینخواستاربهکارگیریتمامدستگاههاوپتانسیلهایشهرستانوشناساییزیرساختهاجهتتهیهاطلسفرهنگیشد .
همچنیندرشهردارباتاکیدبراینکهتصمیماتهردستگاهبایدبراساساطلاعاتوآمارباشد،گفت:درصورتیکهاطلاعاتکاملوجامعیدراختیارداشتهباشیموهدفرامشخصکنیمبرنامهریزیهامثبتومثمرثمرخواهدبودوواقعیتیکهدررابطهبااطلسآماریوجودداردایناستکههردستگاهبراساسنیازهاوشرحوظایفخودتصمیماتیمیگیردکهباوجودایناطلسبرنامهریزیهادرجهتعملیکردنتصمیماتبهترانجامخواهدشد . ویهمچنینازآمادگیکاملشهرداریبرایتهیهاطلسآماریشهرستانخبرداد.
در ادامه مسئولین دستگاه های مختلف نظر خود را در مورد این اطلس ارائه نمودند.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید