امروزيكشنبه, 06 خرداد 1397-- Sunday May 27 2018

ساعت 20:24:59

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

معرفی شهرک برق و الکترونیک

شنبه, 11 آبان 1392 ساعت 12:08 کدخبر :6261
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
شهر ما خميني‌شهر دومين تراكم جمعيتي كشور را داراست. شهري كه در ده كيلومتري اصفهان واقع شده، به‌شدت مهاجرپذير است.

  جمعيت جوان زيادي دارد و بيكاران آن تاحدود 7هزار نفر هم ذكر شده است. درحالي€Œكه خميني€Œشهر قابليت داشتن كارخانه€Œهاي زيادي دارد، صنايع خاصي در آن مستقر نيست. از آن€Œجا كه شهر اصفهان محل استقرار صنايع آلاينده و آلوده€Œكننده هوا است طبق قانون هيچ مركز صنعتي نمي€Œتواند در شعاع 50كيلومتري آن تأسيس شود. اين درحالي است كه خميني€Œشهر به علت داشتن باغ€Œهاي فراوان و باتوجه به ميوه فراواني كه توليد مي€Œكند، مي€Œتواند كارخانه كمپوت€Œسازي داشته باشد اما ده€Œها سال است كه تنها  به عنوان شش تنفسي براي اصفهان عمل كرده و بدين وسيله خدمت بزرگي را به اصفهان ارائه داده است.
خميني€Œشهر تحصيل€Œكرده€Œهاي زيادي خصوصاً در رشته€Œهاي صنعتي دارد كه براي كار در شهر خودشان بازاري ندارند و مجبورند به اصفهان يا جاهاي ديگر بروند.
يكي از راه€Œحل€Œهايي كه در سال€Œهاي اخير براي استقرار صنايع غيرآلاينده در كشور تجربه شده است؛ صاايران (صنايع الكترونيك ايران) شيراز است كه با توجه به پيشرفت€Œهاي الكترونيكي و پيشرفت روزافزون دستگاه€Œهاي الكترونيكي و برقي مي€Œتواند هم معضل بيكاري را حل كند و هم توليدات به€Œروزي داشته باشد. «صاايران هر روز بهتر از ديروز»؛ شعار معروف اين مجموعه است كه قطعا شما هم بارها در تبليغات تلويزيوني ديده و شنيده€Œايد. اين مجموعه از تلويزيون و ضبط€Œصوت توليد مي€Œكند تا اخيراً گوشي همراه. صاايران سال€Œهاست كه درقالب مجموعه€Œاي به€Œهم پيوسته صنايع الكترونيكي بصورت شهرك فعاليت مي€Œكنند. اين شهرك محل تجمع صنايع الكترونيك است كه هم بسياري از نيروهاي تحصيل€Œكرده را به€Œكار مي€Œگيرد، هم بسياري از نيروهاي غيرمتخصص مي€Œتوانند در آن مشغول به كار شوند و وجودش باعث اعتبار شهرستان است.
با پيگيري€Œهاي نماينده وقت خميني€Œشهر در زمان دولت قبلي هيأت دولت در خردادماه سال1382 تصويب كرد كه در خميني€Œشهر شهرك الكترونيك احداث شود. ابتدا قرار بود شهرك برق و الكترونيك باشد. بعداً به دليل مشكلات آلايندگي و قانون 50كيلومتري كلان€Œشهر اصفهان تبديل به شهرك الكترونيك شد. اين شهرك اكنون دردست تكميل است و قرار است با ابعاد كوچك€Œتر كاركردي مثل صاايران داشته باشد.
نشريه حضور تصميم گرفت گزارش مبسوطي از اين شهرك تهيه كند كه مردم شهر در جريان قرار گرفته و اگر كساني مايل به سرمايه€Œگذاري هستند، در جريان جزئيات قرار گيرند.
شهرك الكترونيكي خميني€Œشهر 95هكتار وسعت دارد كه دولت در اختيار گرفته و مسووليت آن را شركت شهرك€Œهاي استان اصفهان زير نظر وزارت صنايع عهده€Œدار است و محصولات آن به خارج از كشور هم صادر خواهد شد. مكان شهرك  در كنار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني€Œشهر €“كيلومتر چهار كمربندي خميني€Œشهر-نجف€Œآباد €“ است. هم€Œاكنون مكان شهرك به سيصد قطعه زمين €“ هر كدام 2000مترمربع- تقسيم شده است و امكاناتي مانند آب، برق، فضاي سبز و خيابان€Œكشي دارد.
روش واگذاري هم آن€Œطور كه مسوولانش مي€Œگويند به اين شكل است كه به افرادي كه مجوز دريافت كرده€Œاند با قيمت 60ميليون تومان زمين واگذار مي€Œشود كه 30% آن نقد و بقيه در اقساط 24ماهه گرفته مي€Œشود تا سرمايه€Œگذاران در آنجا سرمايه€Œگذاري كرده و كم€Œكم صنايع وابسته به  صنايع الكترونيك را راه€Œاندازي كنند. درخصوص صنايعي كه اين شهرك پوشش مي€Œدهد و امكان دريافت مجوز استقرار در آن دارند. مي€Œتوان به توليد بردهاي الكترونيكي، ساخت سيستم€Œهاي ايمني و حفاظتي، ساخت سيستم€Œهاي راديويي، رادار، مخابراتي، توليد انواع سنسورها و000 اشاره كرد.
واگذاري زمين€Œها از سال1385 آغاز شده و تا به€Œحال 62مجوز ساخت  صادر شده- با پيش بيني سرمايه گزاري 214هزار و700ميليون ريال و اشتغال 951 نفر براي اين تعداد مجوز-  و 30واحد زمين واگذار كرده€Œاند €Œكه دو واحد آن در آستانه بهره€Œبرداري هستند.
براي تهيه گزارش ابتدا به سراغ مهندس ترابي€Œفرد رئيس هيأت مديره خانه صنعت و معدن خميني€Œشهر رفتيم و از وي درمورد اين€Œكه چه كساني مي€Œتوانند مجوز دريافت كنند، سوال كرديم. وي در اين مورد گفت كه سه گروه واجدين شرايط جهت دريافت مجوز هستند و جالب اين€Œكه حتي دارندگان مدرك كارداني هم مي€Œتوانند مجوز بگيرند. سه گروهي كه مهندس نام مي€Œبرد يكي دارندگان كارداني الكترونيك هستند كه داراي پروانه كسب باشند و گروه دوم فارغ€Œالتحصيلان رشته برق با گرايش€Œهاي قدرت، الكترونيك، مخابرات، كنترل و اندازه€Œگيري و سومين گروه شركت€Œهايي هستند كه حداقل يك عضو آن€Œها فارغ€Œالتحصيل رشته برق باشند.
با اينكه اطلاع€Œرساني صورت گرفته كافي نبوده €“چون بسياري از مردم و نخبگان از آن خبر ندارند- ولي كار تا ده€Œدرصد پيشرفت داشته است. البته به نظر مي€Œرسد برخي مسايل و مشكلات وجود دارد كه بايد مسوولان درموردش فكر كنند.مهندس حسيني نماينده اداره صنايع در خميني€Œشهر معتقد است كه قيمت€Œهاي  زمين شهرك نسبت به وضعيت شهرستان مناسب نيست و بهتر است تعديل شود. وي ارائه تسهيلات بيشتر را براي سرمايه€Œگذاران يكي ديگر از راهكارهاي تسريع كار بيان مي€Œكند. وي همچنين تقويت دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه€Œهاي صنعتي اصفهان، آزاد خميني€Œشهر و آزاد نجف€Œآباد، دادن مجوز به توليدات ديگري چون تابلوهاي برق صنعتي و000 توسط سازمان محيط زيست را از عوامل پيشرفت سريع€Œتر كار بيان مي€Œكند.
با توجه به اين€Œكه يكي از رسالت€Œهاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران  و تدابير رهبري، ايجاد يك جهش علمي و فن€Œآوري در كشور به€Œخصوص در دهه چهارم انقلاب است. انتظار مي€Œرود مسؤولان شهر به اين پروژه توجه بيشتري نمايند.
در پايان ذكر اين نكته قابل توجه است كه بر اساس قانون 5/1درصد درآمد حاصل از توليدات شهرك مستقيماً به شهرداري خميني€Œشهر واگذار مي€Œگردد.
*****
در همين زمينه
براي تكميل گزارش به سراغ مهندس مسيح رضايي رفتيم.وي به كمك شركايش نخستين كسي است كه مجوز زمين در اين شهرك دريافت كرده است و پيش€Œبيني مي€Œشود  واحد توليدي€Œاش در همين سال به بهره€Œبرداري برسد. مسائل و مشكلات را از نگاه او به عنوان يك سرمايه€Œگذار بررسي مي€Œكنيم.
* طرح شما چيست؟
توليد بردهاي الكترونيكي SMD
* چند سال سابقه كار در صنعت داريد؟
حدود 15سال
* چقدر آن در بخش الكترونيك بوده؟
حدود پنج سال مدير توليد شركت€Œهاي مختلف بوده€Œام.
* چطور با شهرك آشنا شديد؟
طرحي داشتيم به نام طرح توليد لامپ€Œهاي كم€Œمصرف. دنبال مكانش بوديم. شهرك€Œهاي زيادي را بررسي كرديم. سرانجام به خاطر نزديكي به اصفهان اين شهرك را انتخاب كرديم.
* چه سالي؟
سال1385
* چقدر طول كشيد تا مجوز و زمين را بگيريد؟
هيچ مشكلي در اخذ مجوز نبود. در عرض 10روز مجوز و سه روزه هم زمين را گرفتيم. البته پولش موجود بود.
* تا به حال چقدر وام گرفته€Œايم؟
يك ريال هم نگرفتيم.
* اقدام كرديد و نگرفتيد؟
بله! ولي تاكنون نتوانستيم بگيريم. درصورتي كه ما اولين گروهي بوديم كه در بحث شهرك اقدام كرديم.
* دليلش چيه؟
ببينيد ما مجوزهاي لازم را ازفرمانداري، صنايع و سازمان تأمين اجتماعي گرفتيم. ما را فرستادند به بانك. بانك گفت كه اعتباراتمان تمام شده.
* چه سالي؟
سال86 به بانك معرفي شديم. آخر برج شش سال86 اعتباراتشان تمام شد.
* البته ظاهراً مشكل پرداخت وام با تحولات اخير بانكي در حال رفع است000. چرا به جاي شهرك داخل خود شهر كارتان را شروع نكرديد؟
شهرك يه سري مزايا داره. يكي بحث وامش بود. ديگر اين€Œكه دولت بهتر از ما خريد مي€Œكنه چون زير نظر صنايع هستيم. ديگر قسطي بودن زمينشه كه به ما كمك كرد. نزديك بودن به سه دانشگاه صنعتي و آزاد خوبه چرا كه ما براي كارمون قطعاً متخصص مي€Œخواهيم.
* در طول مسير به مشكلات ديگري برخورد نكرديد؟
ما روز اول كه اومديم و زمين را گرفتيم هيچ امكاناتي نداشتيم حتي آب و برق. شايد ما تابحال 5/1ميليون تومن پول تانكر آب داده باشيم. البته حدود سه ماهه آب و حدود پنج ماهه برق وصل شده. اين را هم بگم كه سال پيش كه ما تقاضاي برق را داديم سال86 بود. همه چيز آماده بود؛ كابل€Œكشي، سيم€Œكشي، نصب تير و000 همه آماده بود اما سر اين€Œكه دوتا اداره €“اداره برق و شركت شهرك€Œها- با هم اختلاف داشتن هشت ماه طول كشيد برقمون وصل بشه. اين باعث شد كارمون عقب بيفته و ما مجبور بوديم مكرراً بين اداره برق و شركت شهرك€Œها رفت و آمد كنيم سر يك اختلاف كوچيك.! مشكل آينده هم گاز و تلفن خواهد بود كه هر دوي اين€Œها براي ما حياتيه. اين را هم مي€Œدونيم  كه همين مراحل را داره؛ دوندگي و اين چيزهايي كه توليدكننده نبايد درگيرش بشه.
* برق شما يا برق كل شهرك؟
برق كل شهرك.
* دست€Œاندازهاي اين جاده شما را اذيت نمي€Œكند؟
مشكل آسفالت جاده اولين چيزيه كه توي ذوق مي€Œزنه. خيلي دست€Œانداز داره. مشكل ديگر بحث زباله€Œداني شهرداري است كه حدود سه الي چهار كيلومتري شهرك تخليه مي€Œشه. شما كافيه يه اتاق بزنيد ظرف پنج دقيقه پنج هزار مگس مي€Œريزه توي اتاق(!) و امكان كار نمي€Œده. حالا شما تصور كنيد كه من چهارتا مهمان خارجي  هم بخوام بيارم اينجا كه كمكم كنن.!
مسأله بعدي اين€Œكه قبلاً جاي فعلي شهرك قرار بوده قبرستان بشه كه به خاطر عدم استقبال مردم منتفي شد. سال€Œها گذشت و اين زمين را دادن به شهرك. دقيقاً حالا داره پروژه قبرستان مجدداً كنار شهرك انجام مي€Œشه. مسأله اينه كه اين بافت به اون بافت نمي€Œخوره. شايد مي€Œشد كنار شهرك يه بخش تحقيقاتي، دانشكده€Œاي يا000 زد.
* فكر مي€Œكنيد چطور مي€Œشه سرعت واگذاري€Œها را بيشتر كرد؟
ببينيد زمين دست بخش دولتيه. اگه دست من بود تا حالا 80درصدش را فروخته بودم. اين مشكل ذاتي بخش دولتي است كه دلسوزي نيست، رقابتي نيست و000.
* تا بحال چقدر هزينه كرده€Œايد؟
حدود 170-160ميليون تومن كه پنجاه مليونش واسه زمين بوده. بقيه€Œاش هم واسه ساخت و ساز.
* چقدر ديگر بايد هزينه كنيد تا راه بيفتد؟
حدود 200ميليون تومن ديگر كه ماشين€Œآلات هم بياريم.
* طرح شما چند شغل ايجاد مي€Œكند؟
حدود 15نفر.
* به عنوان كسي كه تا حدود زيادي مسير را رفته€Œايد به كساني كه تمايل دارند در شهرك واحد توليدي بزنند چه پيشنهادي مي€Œدهيد؟
در درجه اول صددرصد تشويقشون مي€Œكنم. كار توليدي كار پرهيجاني است. كار مرده€Œاي نيست. در درجه بعدي توصيه€Œام اينه كه با پول خودشون بيان و زياد به اميد وام و اينا نباشند. اگه پول خودشون باشه موفقند؛ چيزي حدود 200ميليون تومان. ولي شما هم بياييد صددرصد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید