امروزپنجشنبه, 03 مهر 1399-- Thursday Sep 24 2020

ساعت 00:54:51

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

آشنایی با قوانین حقوق شهروندی

دادرسی فوری

دوشنبه, 23 شهریور 1394 ساعت 09:00 کدخبر :9433
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : 0200

اشاره
در جريان دادرسي معمولا مدت زماني اصحاب دعوي منتظر حصول نتيجه اختلاف مطروحه مي مانند كه اين مدت زمان ممكن است باعث بروز اشكالات عديده گردد بنابراين قانونگذار اجازه داده است قبل از آنكه دادرسي به مراحل كمال و حصول نتيجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوي متقاضي ذينفع ( خواهان) و صفا در اموري كه تعيين تكليف آن ضرورت فوري دارد دادگاه با رعايت تشريفات قانوني كه به آن خواهيم پرداخت دستور موقت صادر كند دستور موقت عبارت از دستوري است كه دادگاه مبني بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري صادر مي كند دستور موقت صادره از سوي دادگاه هيچ تاثيري در اصل دعوي ندارد.
براي مثال مالك زمين خود را براي كشاورزي به ديگري مي دهد ولي در حين كشت از آبياري زمين جلوگيري مي كند در اينجا كشاورز مي تواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگيري كند يا به عنوان مثال مالك خانه اي آن را با سند عادي با ديگري معامله مي كند و بيم آن مي رود كه با سند همان خانه را به ديگري منتقل كند و يا هيات مديره آپارتماني عليرغم دريافت سهم بدهي از برقراري مجدد خدمات مشترك مانند تهويه مطبوع ، شوفاژ ، آب گرم و .... خودداري كند در اين حالت ملاك با ارايه دستور موقت هيات مديره را مكلف به برقراري دوباره خدمات مشترك خواهد كرد اگر اصل دعوي در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غير اين صورت مرجع پذيرش اين درخواست دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد براي رسيدگي به امور فوري ، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي كند در مواردي هم كه فوريت كار اقتضا كند دادگاه بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل يا در غير محل دادگاه به اين درخواست رسيدگي مي كند در هر حال تشخيص فوري بودن موضوع با دادگاه است پس ا زصدور دستور موقت دادگاه چنانچه متقاضي دعوي اصلي را طرح نكرده باشد يا در صورتي كه اين درخواست را بطور مستقل مطرح كرده باشد بايد ظرف 20 روز از تاريخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوي اصلي خود به دادگاه مراجعه ، دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده است تسليم كند در غير اينصورت دادگاه صادركننده دستور موقت با درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد كرد.
از آنجاييكه ممكن است بر اثر صدور دستور مووقت به طرف مقابل خسارتي وارد شود زيرا چه بسا متقاضي نتواند در آينده ادعايش را ثابت كند از اين رو دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از اجراي دستور موقت حاصل مي شود از متقاضي تامين مناسب اخذ كند در اين صورت صدور دستور موقت موكول به سپردن اين تامين است.
تعيين ميزان اين تامين بر عهده دادگاه است چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي دعوي مطالبه خسارت از سوي متقاضي دستور موقت مطرح نشود از مال مورد تامين رفع توقيف مي شود
چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تاميني متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعيين دادگاه بدهد ، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد اجراي دستور موقت علاوه بر سپردن تامين از سوي متقاضي مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي نيز مي باشد.
در موضوع دستور موقت عنايت به مسايل ذيل ضرور است :
1- در خواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد در صورت شفاهي بودن درخواست در دادگاه صورتجلسه شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد.
2- قبول يا رد اين درخواست ضمن اصل دعوي قابل اعتراض و تجدير نظر است ولي به تنهايي قابل اعتراض و تجديد نظر نمي باشد. قبول يا رد اين درخواست در هر صورت قابل فرجام نيست.
3- براي درخواست دستور موقت متقاضي بايد مبلغ پنج هزار ريال تمبر باطل كند

نمونه تقاضاي دستور موقت
برقراري مجدد خدمات مشترك

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل شهر محل اقامت
خواهان حسين محمديان رضا معلم تهران خ.... پ...
خوانده احمد نوبخت خداداد مديرعامل مجمتع پارس تهران خ.... پ....
وكيل يا نماينده قانوني در صورت وجود وكيل مشخصات وي در اين قسمت آورده شود
تعيين خواسته و بهاي آن صدور دستور موقت مبني بر برقراري دوباره خدمات مشترك در آپارتمان مسكوني واقع در مجتمع پارس بلوك الف پلاك 7
دلايل و متضمات دادخواست كپي مصدق اجاره نامه مورخ ..... كپي مصدق پرداخت قبض گاز و برق و شارژ ماهانه
رياست محترم دادگاه عمومي تهران
با سلام . اينجانب خواهان با توجه به اجاره نامه استنادي مستاجر آپارتمان 90 متري در پلاك 7 بلوك الف مجتمع پارس هستم خوانده مدير عامل مجتمع بواسطه عدم پرداخت حق شارژ توسط مستاجر قبلي و مالك فعلي از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ و تهويه مطبوع و گاز خودداري مي كند با توجه به پرداخت هزينه هاي موصوف توسط اينجانب كه قبض آن پيوست مي باشد تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك دارد.
محل امضاء مهر _ انگشت
شماره و تاريخ ثبت درخواست شعبه ........ دادگاه عمومي.......رسيدگي فرماييد
نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده
تاريخ امضاء
شماره
تاريخ
نمونه تقاضاي دستور موقت
داير بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل محل اقامت
خواهان مشخصات خوانده در اين قسمت تكميل مي شود
خوانده مشخصات خوانده در اين قسمت تكميل ميشود
وكيل يا نماينده قانوني در صورت وجود وكيل مشخصات وي در اين قسمت آورده مي شود
تعيين خواسته و بهاي آن صدور دستور موقت داير بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي شماره...
دلايل و منضمات دادخواست 1- تصوير مصدق مبايعه نامه شماره ... مورخ.......
2- تصاوير مصدق چك هاي مسافرتي پرداختي به خوانده
رياست محترم مجتمع قضايي
احتراما خوانده به نشاني فوق الذكر برابر مبايعه نامه شماره... مورخ.......ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در نشاني..... از پلاك ثبتي .............بخش تهران را در تاريخ .......... به اينجانب فروخته و بهاي مورد معامله را طي چك هاي مسافرتي فوق الذكر دريافت كرده است نظر به اينكه نامبرده در اجراي تعهدات قراردادي خود تعلل مي نمايد و براي جلوگيري از تضييع حقوق قانوني صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك فوق الذكر مورد استدعاست بدوا نيز براي تكميل پرونده صدور دستور استعلام ثبتي تقاضا مي شود.

محل امضاء مهر اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت درخواست

شماره
تاريخ شعبه ................ دادگاه عمومي.................... رسيدگي فرماييد.
نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده
تاريخ / / امضاء
دادخواست وساير اوراق مانند اظهارنامه، اوراق استشهاديه و غيره در گيشه هاي فروش اوراق رسمي واقع در دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي خريداري شود.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید