امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397-- Monday May 21 2018

ساعت 03:42:40

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

دستگاه های بدنسازی در پارک ها

پرس سینه

شنبه, 12 مهر 1393 ساعت 13:15 کدخبر :7808
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

عملکرد دستگاه:

دستگاه پرس سینه برای تقویت عضلات بالای سینه و تقویت بازوها و مفاصل شانه مناسب می باشد به طوری که قدرت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼت ﺳﻴﻨﻪ، ﺑﺎزوﻫﺎ، ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ وﭘﺸﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ می دﻫﺪ. اﻳﻦﺣﺮﻛﺖ ﺟﺰو ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻣﻲﺗﻮان از ﻧﻴﺮوي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻛﻤﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

 

نحوه استفاده از دستگاه:
بعد از نشستن روی صندلی ها دستگیره ها را بگیرید و به سمت جلو تا آخر فشار داده و بلعکس به آرامی دستگیره ها را به عقب تا سینه برگردانید، این عمل باعث شده شخص وزن خود را جابجا نماید. باید توجه داشت که از ایستادن برروی صندلی ها خودداری شود.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه برای افراد میانسال، جوانان و نوجوانان مناسب می باشد ولی به هیچ عنوان بهﻛﻮدﻛﺎن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید